Caspar David Friedrich - Klosterruine Eldena ca.1825

O wartościach nieprzemijających…

„Rzeczy Nowe” powstały jako próba znalezienia rozwiązania problemu postępującej degradacji szeroko pojętej prawicowej myśli politycznej w Polsce. Od dłuższego czasu z zażenowaniem obserwujemy jak dyskurs prawej strony sprowadzany jest do kultury obrazkowej oraz newsów, których tytuły prawie zawsze pisane są wielkimi literami. Rzeczowe analizy zostały zastąpione przez pisane na kolanie „artykuły” na portalach internetowych i w „tygodnikach opinii”. Coraz częściej dostrzegamy także jak tzw. fake newsy i różne narzędzia socjotechniczne służą kształtowaniu światopoglądu ludzi. Zjawisko to dotyka w równej mierze środowisk narodowych, konserwatywnych jak i centroprawicowych. Intelektualna degradacja prawicowych mediów nieuchronnie pociąga za sobą hamowanie, a wręcz cofanie w rozwoju ich odbiorców. Przeciętny polski narodowiec, konserwatysta czy inny prawicowiec nie stanowi współcześnie żadnej elity intelektualnej. Podobnie jak reszta polskiego społeczeństwa nie czyta rozwijających książek, a swoją wiedzę czerpie z memów i wpisów na portalach społecznościowych. W dyskusji z przedstawicielami innych środowisk politycznych nie jest w stanie rzeczowo i logicznie uargumentować swojego stanowiska.

Zjawisko to uważamy za największe zagrożenie dla Polski i Polaków, dlatego głównym zadaniem jakie przed sobą stawiamy jest opracowanie bazy artykułów poruszających różne zagadnienia polityczne, społeczne, ekonomiczne i etyczne. Mamy nadzieję, że teksty te następnie będą mogły stanowić narzędzie samorozwoju dla naszych czytelników oraz rzeczowe wsparcie szeroko pojętej prawicy w zaostrzającym się w Polsce konflikcie światopoglądowym. W naszych tekstach będziemy starali się zastępować emocjonalne argumenty chłodną analizą opartą o suche fakty i weryfikowalne źródła, ponieważ wierzymy że prawda jest obiektywna i jest po naszej stronie. Z tego samego względu stanowczo odrzucamy szufladkowanie się w jakichkolwiek „izmach”. Nie wierzymy, żeby jakakolwiek doktryna polityczna czy filozoficzna była w stanie dać nieomylną odpowiedź na każde pytanie, dlatego w naszych artykułach będziemy odwoływać się zarówno do myślicieli prawicowych, lewicowych, jak i tych, którzy wymykają się tej klasycznej dychotomii. Ostatecznie prawda pozostaje prawdą niezależnie od tego czy wygłosił ją św. Tomasz z Akwinu czy Karol Marks.

Z obiektywnej i niezmiennej prawdy wywodzimy także istnienie pewnych niezmiennych wartości stanowiących fundament cywilizacji łacińskiej. Kilku z tych wartości postanowiliśmy poświęcić szczególną uwagę na „łamach” „Rzeczy Nowych”, czyniąc je jednocześnie w ten sposób naszą deklaracją ideową.

Są to przede wszystkim idee stanowiące tzw. „triadę platońską”:

Dobro

W myśli Platona Dobro stanowiło Słońce świata idei. Było źródłem i naczelną zasadą istnienia wszystkich bytów – niematerialnych i materialnych. W teologii chrześcijańskiej myśl tą rozwinął św. Augustyn z Hippony pisząc, że pełnią Dobra jest Bóg, a ponieważ od Niego pochodzi wszelki byt, zatem „wszystko, co istnieje, jest dobre”. Dla Augustyna zło nie istnieje samoistnie, ale jest doświadczeniem braku dobra. Zgodnie z tym odrzucamy wszelkie dualistyczne systemy etyczne, dla których zło jest niezbędnym elementem wszechświata. Wierzymy, że celem życia ludzkiego jest dążenie do najwyższego Dobra.

Prawda

Jak pisali Arystoteles i św. Tomasz prawdą w znaczeniu ontologicznym jest to, co istnieje. Wierzymy w istnienie obiektywnego stanu rzeczy, a więc i prawda jest pojęciem niezależnym od człowieka. Poznawanie prawdy jest zbliżaniem się poznania obiektywnej rzeczywistości. Chcemy dążyć do poznawania prawdy niezależnie od tego czy będzie ona dla nas wygodna lub zgodna z naszymi dotychczasowymi poglądami. Odrzucamy wszelkie próby relatywizacji prawdy i sprowadzania jej do wypadkowej światopoglądu, emocji i faktów.

Piękno

Piękno jest ściśle związane z ideami Dobra i Prawdy. Nic pozbawionego dobra bądź fałszywego nie można uznać za prawdziwie piękne. Dla św. Tomasza na piękno każdego bytu składały się trzy cechy: pełnia (integritas), harmonia (proportio) i blask (claritas). Pięknym jest to co pozbawione jest braków, jest wewnętrznie spójne i uporządkowane, a ponadto porusza duszę człowieka wzbudzając w nim wyższe uczucia. Cechy te wyznaczają jednak tylko granice piękna, ponieważ będąc związane z doznaniem zmysłowym jest ono wartością intersubiektywną przesuwającą się w ramach tych granic zależnie od wrodzonych i społecznych czynników kształtujących charakter i gust każdego człowieka. Uznanie Piękna za wartość intersubiektywną oznacza także obowiązek poszanowania jego kanonów powstałych ewolucyjnie w naszej kulturze.

Uznając duchowo-materialny charakter człowieka, poza powyższymi transcendentaliami postanowiliśmy również zwrócić szczególną uwagę na trzy wartości odnoszące się bezpośrednio do doczesnego bytu ludzkiego. Wartości te w naszej ocenie są szczególnie zagrożone wypaczeniem i wyparciem przez współczesny świat.

Tożsamość

Tożsamość każdego człowieka składa się z dwóch wymiarów osobistego oraz społecznego. Tożsamość osobista to samoświadomość w wymiarze biologicznym, psychicznym i duchowym. To poznawanie prawdy o sobie samym. Tożsamość społeczna to zrozumienie swojego miejsca w innych wspólnotach ludzkich – rodzinnej, lokalnej, narodowej czy religijnej. Uznajemy, że tożsamość powinna zawsze opierać się na prawdzie, niezależnie od tego czy jest ona dla danej osoby wygodna czy nie. Wierzymy w istnienie obiektywnej prawdy o każdym człowieku. Odrzucamy wszelkie nurty dążące do „stworzenia” nowych tożsamości zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym.

Natura

Człowiek stanowi integralną część środowiska naturalnego. Nie można pisać o człowieku i tworzonym przez niego społeczeństwie pomijając zagadnienia związane z ekosystemem w jakim żyje. W ostatnich latach ochrona środowiska stała się zakładnikiem wojny ideologicznej, tracąc coraz bardziej swój pierwotny wymiar. Niestety, odpowiedzią szeroko pojętej prawicy na zawłaszczanie postulatów ekologicznych przez lewicę i liberałów stało się totalne negowanie wszystkich zagrożeń dla przyrody począwszy od emisji CO2, a skończywszy na „higienicznych” masowych odstrzałach zwierzyny i wycinkach drzew w rezerwatach. W naszych tekstach będziemy chcieli rozpocząć zwrot w kierunku „zielonego konserwatyzmu”, ponieważ jesteśmy przekonani, że obserwowany obecnie upadek wartości jest nieuchronnie związany także z dewastacją środowiska naturalnego, w którym żyjemy.

Praca

Praca stanowi podstawową działalność życiową każdego człowieka. Poświęcamy jej większość swojego życia, zgodnie z jednym z pierwszych przykazań zapisanych w Piśmie Świętym – „w pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się wrócisz do ziemi z którejś wzięty”. Praca jest także kuźnią charakteru, w której hartowane są cnoty człowieka. Nie zgadzamy się na redukowanie pracy wyłącznie do źródła dochodu. Odrzucamy kapitalizm i inne formy liberalizmu ekonomicznego, jako obce cywilizacji łacińskiej. W naszej publicystyce chcemy na nowo odkrywać etos pracy i przywrócić kwestie socjalne do dyskursu szeroko pojętej prawicy.

Miłość

Miłość jest ostatnią, ale i najważniejszą wartością, której chcemy bronić na łamach „Rzeczy Nowych”. Św. Paweł z Tarsu nazwał ją najwyższą ze wszystkich cnót i poświęcił jej cały poemat znany jako „Pieśń o miłości”. Miłość do Boga, siebie samego i bliźniego stanowi centralną oś chrześcijaństwa, a mimo to pozostaje najtrudniejszą i wciąż najrzadziej praktykowaną przez chrześcijan cnotą. Miłość domaga się całkowitego zaparcia się siebie samego i poświęcenia aż do ceny życia dla osób i wartości będących jej celem. Nasza walka o Dobro, Prawdę i Piękno wynika z bezinteresownego umiłowania tych boskich idei, dlatego nie zamierzamy stać bezczynnie, gdy są one zniekształcane i przerabiane przez współczesny świat. Z Miłości do ludzkości chcemy również bronić Tożsamości, Natury i Pracy, bez których człowiek skazany jest na nieuchronną zagładę. Miłość domaga się od nas nie tylko trwania przy wszystkich tych wartościach, ale aktywnego ich promowania w świecie.

Nie jesteśmy konserwatystami. Nie zależy nam na zachowywaniu wartości i ciągłej ich obronie przed zepsutym światem. Chcemy być awangardą, która walczy o panowanie tych wartości w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, a nade wszystko duchowym. „Rzeczy Nowe” nie będą bronić wartości, ale wspierać ich rewoltę przeciwko współczesnemu światu.

J. & M. | Redakcja Rzeczy Nowych